Uzdatnianie wody podziemnej lub powierzchniowej

Modernizacja i remont istniejących stacji uzdatniania wody wiąże się najczęściej z koniecznością całkowitej wymiany filtrów odżelaziających i odmanganiających, armatury oraz wymianą stacji pomp. Zmiany te wymuszone są koniecznością uzyskania stężeń wielkości domieszkowych ustalonych przez Ministra Zdrowia dla wody pitnej. Poniżej przedstawiono przykład zrealizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsy, gmina Drobin. Działanie to było wykonane na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Spółka Komunalna Drobin.

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim od sprawnością poszczególnych operacji i procesów jednostkowych jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek występujących w surowych wodach po ujęciu. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie dla miejscowości Kruchowo.

Fizykochemiczne podstawy uzdatniania wód powierzchniowych posiadają odmienna naturę niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych. Wody powierzchniowe nie zawierają typowych domieszek występujących w wodach podziemnych: manganu (II) i żelaza (II). Opracowaliśmy grupę technologii uzdatniania wód powierzchniowych opartych na zastosowaniu wielofunkcyjnego, zblokowanego układu akcelatorowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład wykonanej stacji w systemie „pod klucz” dla miejscowości Jawornica w gminie Lewin Kłodzki. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska”.

 Jakość wody przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji w długookresowym wymiarze wpływa na stan zdrowotny jej konsumentów. W przypadku infrastruktury wodociągowej oraz urządzeń użytkowych wpływa na charakter i kierunki zmian na ich powierzchni, mających z nią bezpośredni kontakt. Parametry jakościowe są pochodną sprawności poszczególnych etapów uzdatniania. Istotnym zagadnieniem w procesach modernizacyjnych i rozbudowie stacji istniejących jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania.

Współczesne rozwiązania techniczne dla stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują nie tylko aplikacyjne zdobycze techniki i technologii w obszarze eliminacji domieszek ale również zdobycze w zakresie inżynierii materiałowej oraz nowoczesne systemy aparatury kontrolno-pomiarowej. Nowoczesna stacja uzdatniania wody funkcjonuje w systemie niemal „bez obsługowym”, sprowadzając rolę personelu do rutynowych czynności kontrolnych i to często przez informatyczne łącza „on-line”. Na zlecenie Urzędu Gminy Wąsosz (województwo podlaskie) wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Wąsosz, którą przedstawiono poniżej dokumentując fotograficznie.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody w systemie „pod klucz” wykonano dla miasta Polanów na podstawie zlecenia Miasta i Gminy w Polanowie.

Usuwanie podstawowych domieszek z czerpanych wód podziemnych opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch stopni uzdatniania. Odgazowanie, usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz twardości i azotu amonowego to najczęściej stosowane operacje i procesy jednostkowe dla wód o typowym składzie domieszkowym. Dodatkowo końcową operacją jest dezynfekcja. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawioną zrealizowaną na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Słupno, stacje uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Słupno.

Woda przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga odpowiedniego jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do optymalnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane ujęcia oraz stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej i zarazem nowoczesnej instalacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, dla miasta Kolonowskie.

Współczesne uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości produkowanej wody. W znaczącej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej przedstawiono przykład realizacji wykonanej w miejscowości Niedoradz, na zlecenie Miasta i Gminy Otyń.

Modernizacja konwencjonalnych stacji uzdatniania wody wymaga najczęściej zmiany układu technologicznego oraz całkowitej odnowy substancji aparaturowej i armaraturowej. Zmiana technologii wynika z wyższych wymagań jakościowych stawianych wodzie do picia, w relacji do wymagań jakie obowiązywały w okresie posadowienia pierwotnej stacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład gruntownie przebudowanej i remontowanej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Staniewice, gmina Postomino. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie.

Współczesne rozwiązania techniczne stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują doskonalone w sposób permanentny rozwiązania w obszarze zdobyczy nowej wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie operacji i procesów jednostkowych oraz zdobyczy technicznych w zakresie rozwiązań procesowych. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Grójec wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Kośmin, którą przedstawiono w poniższej dokumentacji fotograficznej.

Prawidłowe uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych na poszczególnych stopniach ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości przetwarzanej wody. W decydującej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej na zamieszczonych fotografiach przedstawiono przykład realizacji wykonanej w Debrznie, na zlecenie Urzędu i Miasta w Debrznie.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano dla Jednostki Wojskowej w Chełmnie, na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim prawidłowością doboru operacji i procesów jednostkowych oraz sprawnością poszczególnych etapów jej uzdatniania. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. dla miejscowości Maliszewko, gmina Drobin.

Woda kierowana siecią wodociągową i przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga przede wszystkim jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do wysokosprawnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej technologii obróbki wody podziemnej i zarazem nowoczesnego zestawu aparaturowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Instalacja wykonana w miejscowości Januszewo na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Susz.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano w Radzyniu Chełmińskim , na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Usuwanie domieszek z czerpanych wód podziemnych określane mianem uzdatniania opiera się na zastosowaniu stopni eliminacji uzależnionych od kinetyki procesów zmniejszania stężeń do poziomów bezpiecznych dla konsumentów. Typowymi operacjami uzdatniania są: odgazowanie (czyli aeracyjne odpędzanie, głównie siarkowodoru i metanu), usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz redukcja twardości i azotu amonowego. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład zrealizowanej na zlecenia Urzędu Gminy Przechlewo, wysokoefektywnej stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Przechlewo.

Uzdatnianie wód podziemnych na potrzeby wody do picia sprowadza się najczęściej do jej napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania, usuwania azotu amonowego i twardości oraz końcowej dezynfekcji. Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń wszystkie wymienione operacje wykonuje się w warunkach przepływowych. Instalację stacji uzdatniania wody o typowym składzie w systemie „pod klucz ” wykonano w miejscowości Nasale a samą realizacją prowadzono na podstawie zlecenia Urzędu Miasta w Byczynie.

Wody oligoceńskie tłoczone z ujęć typu artezyjskiego charakteryzują się specyficznym składem domieszkowym. Właściwości i skład tych wód determinowane są lokalizacją poziomów wodonośnych oraz otoczeniem skalano-geochemicznym. Użytkowanie wód oligoceńskich wymaga ich wstępnego przygotowania oraz odpowiedniego przechowywania, takiego które zabezpieczy przed wtórnym zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono przykład wykonanej, nowoczesnej stacji poboru wód oligoceńskich, która została zlokalizowana na terenie miasta Warszawy.

Wody oligoceńskie wymagają specyficznych warunków ich uzdatniania oraz przechowywania. Wody te są. ujmowanie ze źródeł artezyjskich i w przypadku Niziny Mazowieckiej z poziomów poniżej 200 metrów. Zastosowanie odpowiednich operacji i procesów jednostkowych prowadzi do uzyskania wody o dobrych parametrach użytkowych, które sprawiają że można ją w sposób w pełni bezpieczny kierować do odbiorców. Poniżej w przedstawionej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład zrealizowanej inwestycji stacji poboru i uzdatniania wody oligoceńskiej na Bielanach w Warszawie.

Woda przeznaczona na cele pitne oraz do wykorzystania szpitalnego wymaga odpowiedniego, pełnego jej uzdatnienia i dezynfekcji. W takich przypadkach procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się wysokosprawnego usuwania nie tylko podstawowych: żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego czy twardości ale również innych, najczęściej występujących na poziomach śladowych. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała w systemie „pod klucz” na zlecenie Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu.

Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych czy wód powierzchniowych. Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest jej właściwe oczyszczanie z zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii połączonej z gruntowna modernizacją przeprowadzonej dla wód basenowych dla Klubu Sportowego START ASTORIA w Bydgoszczy.

Istotnymi zagadnieniami technicznymi, technologicznymi i procesowymi w przypadku przygotowania wody basenowej są właściwie dobrane operacje eliminacji zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód na potrzeby konsumpcyjne. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii, połączonej z gruntowną modernizacją dla wód basenowych przy Zespole Szkół na Fordonie w Bydgoszczy.

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych zdobyczy w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz procesowych. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz wiedza procesowa personelu nadzorującego eksploatowaną stację jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, gmina Osielsko dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych nierozerwalnie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie technicznym, technologicznym oraz procesowym. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione krótkimi charakterystykami i podstawową dokumentacją fotograficzną realizacje stacji uzdatniania wody wybrano z uwagi na swoiste specyfiki składu domieszkowego bądź niuanse procesowe. W podanym poniżej zestawieniu są przykłady innych realizacji, które zaliczamy do kategorii rozwiązań konwencjonalnych. Realizacje te wykonywane w systemie „pod klucz” podane są w kolejności chronologicznej:

Obok podstawowej domeny jaką jest budowa instalacji SUW w systemie „pod klucz”, w obszarze naszej działalności świadczymy również usługi wykonawcze produkując dla Inwestorów indywidualne urządzenia procesowe o każdej możliwej konfiguracji i dla dowolnego przeznaczenia technologicznego. Dysponujemy odpowiednią bazą wykonawczą, która pozwala na prefabrykację, palet filtracyjnych do usuwania żelaza (II) i manganu (II), filtrów kontaktowych, akcelatorów, osadników przepływowych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, stacji separacyjnych, zespołów armaturowych i pompowych oraz innych w zależności od specyficznych potrzeb naszych odbiorców. Dla wielu specyficznych przypadków jesteśmy wstanie wykonać odpowiednie badania technologiczne dla zamawianych urządzeń bądź zespołów w naszym Zakładzie Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady prefabrykowanych urządzeń na indywidualne zamówienia naszych odbiorców.

Obok zasadniczej domeny naszej działalności gospodarczej i badawczo-wdrożeniowej w zakresie uzdatniania wody, polegającej na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i procesowych, które przede wszystkim staramy się realizować w opcji „pod klucz”, realizujemy również zadania o charakterze projektowym i consultingowym. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze (Zakład badań i Wdrożeń, Projprzemeko Sp. z o.o.) oferujemy nowe i zarazem interesujące rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody. Naszą specjalnością są trudne przypadki wód podziemnych i powierzchniowych, zwłaszcza takie, które wymagają eliminacji domieszek refrakcyjnych. Na przestrzeni naszej działalności zrealizowano pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla ponad czterdziestu obiektów nowych i remontowanych stacji uzdatniania wody (SUW) na terenie Naszego Kraju oraz kilka obiektów za granicą. W tej grupie realizacji, do najistotniejszych ze względu na specyficzny i zarazem skomplikowany skład domieszkowy oraz zawiłość procesową potencjalnego uzdatniania, zaliczamy następujące (dla tych realizacji załączono przykładowe, autoryzowane dokumentacje referencji):

Realizacje