Przemysłowe zamykanie obiegów energetycznych

Zamykanie strumieni technologicznych na liniach produkcyjnych jest w obecnych czasach nie tylko troską o rentowność, ale koniecznością wynikającą z przepisów prawa i ogólno światowym trendem produkcyjnym, określanym mianem tzw. „zrównoważonego rozwoju”. Racjonalizacja, optymalizacja, recycling materiałowy, materiałowe obiegi cykliczne, kołowe obiegi materiałowe, to przykładowe synonimy działań praktycznych, które znamy z naszej praktyki produkcyjnej, a dotyczące tylko jednego wymiaru jakim jest racjonalne gospodarowanie surowcami materialnymi, ewentualnie ich odpadowymi formami przetworzonymi. Materiałowe podejście do zagadnienia zamykania przemysłowych obiegów technologicznych jest zagadnieniem znanym i szeroko stosowanym w praktyce produkcyjnej. Inną, nową formą zamykania przemysłowych strumieni technologicznych, jest zamykanie obiegów energetycznym w tym przede wszystkim cieplnych. Wszystkie procesy technologiczne prowadzone są w ściśle określonych warunkach termodynamicznych
i nierozerwalnie związanych z dostawą energii lub jej emisją podczas wstępnej obróbki, przygotowania, formowania pośredniego, finalnego formowania itd. Transport energii, obok transportu materii, to podstawowy atrybut każdego procesu wytwórczego, bez względu na jego skalę i miejsce realizacji. Energia cieplna jako medium technologiczne, może występować pod różnymi formami i może być zakumulowane w różnych cząstkowych strumieniach technologicznych na konkretnej linii produkcyjnej. Najczęściej nie bilansujemy
w sposób pełny nakładów energetycznych na wytworzenie jednostkowego produktu. Nasze rozważania i bilanse sprowadzają się do rejestracji zużycia energii elektrycznej, cieplnej lub innej jej formy, w przełożeniu na koszty jednostkowe lub okresowe. Przy bardziej szczegółowej analizie tych danych, możemy się sami przekonać, że udział członu energetycznego niemal w każdej produkcji, z długo okresowej perspektywy czasowej, systematycznie rośnie w całkowitej puli kosztów wytwarzania naszych produktów. Ten trend jest trwały i nieodwracalny, a w perspektywie nieodległej rósł będzie w postępie niemal wykładniczym. Skutkować to może istotnym wzrostem energetycznych kosztów wytwarzania każdego produktu, a w wielu wypadkach stanie się wręcz swoistą barierą wzrostu przedsiębiorstw i ich ostatecznej eliminacji z rynku.


Co oferujemy Państwu:

Jesteśmy jedynym w Naszym Kraju producentem termowodów, wytwarzanych metodami wysokiej, wielo stopniowej próżni. Technologia ta, w pełni autorska, została opracowana
w naszych laboratoriach przez zespół naszych naukowców oraz inżynierów i jest prawnie chroniona. Na bazie polskich termowodów, opracowaliśmy szereg rozwiązań dla racjonalizacji gospodarki energetycznej, w tym przede wszystkim racjonalizacji energetyki cieplnej dla wielu gałęzi przemysłowych. Istota tej racjonalizacji zasadza się na zastosowaniu kołowych obiegów energii cieplnej, które można wdrożyć w każdym procesie produkcyjnym, stosując nasze autorskie rozwiązania techniczne (zgodnie z ideą zamieszczoną na rysunku 1). Rozwiązania te, posiadają najczęściej charakter specyficzny, wynikający ze swoistych uwarunkowań Państwa produkcji lub działalności przetwórczo-usługowej.Rys. 1. Idea cykliczno-kołowego zamykania obiegu energii cieplnej w procesie wytwórczym


Jaki wymierny efekt przynoszą takie rozwiązania:

Zastosowanie pakietowych transmiterów termowodowych o ściśle określonej specyficznej konstrukcji, pozwala na uzyskanie przede wszystkim:

  • zjawiska ogniskowania energii cieplnej z rozproszonych przestrzennie źródeł emisji energii cieplnej;
  • swoistej „hermetyzacji termicznej” poszczególnych urządzeń, strumieni technologicznych, linii produkcyjnych, hal produkcyjnych oraz pomieszczeń magazynowych;
  • istotnego i znaczącego zmniejszenia nakładów energetycznych na wytwarzanie produktów przejściowych lub finalnych;
  • możliwość generowania zasobów energii cieplnej w formie zasobów zapasowych, kumulowanych w strumieniach technologicznych;
  • możliwość wtórnego wykorzystania odzyskanej energii cieplnej w miejsce energii dotychczas czerpanej ze źródeł zewnętrznych;
  • innego, racjonalnego zagospodarowania odzyskania energii w zależności od specyficznych potrzeb i uwarunkowań.

Dział energii odnawialnej