Budowa elementów infrastruktury zlewni ściekowych

Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych jest końcowym etapem ich pełnego unieszkodliwiania przed zrzutem do wód cieków naturalnych lub melioracyjnych. Całokształt racjonalnej gospodarki ściekowej w obrębie zlewni stanowi kilka istotnych elementów. Obok sieci zbierającej nieczystości, innym istotnym są systemy ich tłoczenia na docelowy obiekt.
Do ważnych należą również układy pomiarowe oraz kontrolne. W ramach naszej działalności zajmujemy się projektowaniem oraz wykonawstwem różnych elementów infrastruktury pozwalającej na prowadzenie nowoczesnej gospodarki ściekowej. W grupie ponad osiemdziesięciu naszych realizacji do najważniejszych, ze względu na specyfikę konstrukcyjną bądź swoiste inne uwarunkowania zaliczamy wdrożone w pełnej skali:

 

 

  • Przepompownię ścieków dla potrzeb Myjni Wagonów Kolejowych w Rejonie Przeładunkowym w Małaszewiczach, na zlecenie Przedsiębiorstwa Kolejowego EXKOL w Lublinie,

  • Przepompownię ścieków na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego PREFABET w Białych Błotach, na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Sanitarnych PRIS w Bydgoszczy,

  • Przepompownię ścieków dla Osiedla Mieszkaniowego Warszawa Praga, na zlecenie przedsiębiorstwa DEXTER sp. z o.o. w Ciechanowie,

  • System odstojników wód popłucznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej, układem pompowym i sterowaniem dla Zakładu Produkcyjnego KRONOSPAN sp. z o.o w Szczecinku,

  • Instalację magazynowania i przetłaczania roztworów NaOH i HCl dla potrzeb zmiękczania wody i oczyszczania ścieków na terenie Zakładu Produkcyjnego UNILEVER POLSKA S.A. w Bydgoszczy,

  • System napowietrzania stawów rybackich NIECHMIRÓW s.c. w miejscowości Burzenin,

  • Instalację automatycznego sterowania stacji uzdatniania wody w Piszu, na zlecenie Przedsiębiorstwa Instalacyjnego PRIM S.A. w Ełku.