Technologie fototermiczne

Nowoczesna i profesjonalna budowa instalacji opartych na kolektorach próżniowych w systemie „pod klucz” jest finalnym etapem całego ciągu działań – począwszy od projektowych, a skończywszy na wdrożeniowych. Dla prawidłowego doboru parametrów istotnych procesowo, decydujących o sprawności instalacji docelowej, wskazane są badania na doświadczalnej instalacji, z której uzyskane wyniki mogą stanowić rekomendacje do wytycznych projektowych. Pozyskiwane tą drogą dane, w sposób bardzo precyzyjny pozwalają na dobór parametrów istotnych dla indywidualnej instalacji solarnej.

Termiczne kolektory próżniowe są finalnym produktem złożonych, wieloetapowych procesów produkcyjnych. Pozyskiwanie energii cieplnej za pomocą tych urządzeń burzy tradycyjne postrzeganie sposobu jej pozyskiwania – drogą spalania różnych surowców odtwarzalnych (np. biomasa – rośliny energetyczne, odpadowe substancje organiczne różnorakiego pochodzenia itd.) lub surowców kopalnych (np. formy węgla – kamienny, brunatny, formy mieszane itd). Współczesne podejście do tej problematyki opiera się na eliminacji tradycyjnego obrazu pieca do ogrzewania lub innego konwencjonalnego generatora na rzecz własnej, niezależnej instalacji zlokalizowanej w dowolnym, naświetlonym miejscu naszej posesji.

Rurki ciepła wykorzystywane w instalacjach słonecznych kolektorów próżniowych są wytwarzane technologiami wielostopniowej i wysokiej próżni. O sprawności i trwałości eksploatacyjnej tych urządzeń na instalacjach decyduje nie tylko sposób ich wytwarzania ale zagadnienia dotykające ściśle problematyki inżynierii materiałowej: optymalnego składu kompozytowego materiału rurek, czystości metali tworzących rurki, obecności i składu domieszkowego, czystości powierzchni uformowanych rurek, potencjału oksydacyjnego uformowanych powierzchni rurek – zjawiska ściśle powiązanego np. z naturalnym formowaniem centrów katalitycznych itd.

Rurki ciepła typu „heat pipe” są zasadniczym elementem decydującym o sprawności kolektora słonecznego i w konsekwencji całej instalacji – jest to serce instalacji. Właściwe przygotowanie tych podzespołów decyduje o poziomie uzysku energii termicznej i rentowności instalacji. Nasz krajowy rynek kolektorów próżniowych rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach, skutkiem tego jest obecność w instalacjach rurek ciepła różnorakiego pochodzenia o zróżnicowanej trwałości i sprawności eksploatacyjnej.

Bezpieczniki termiczne to produkt będący efektem prac naukowo-wdrożeniowych prowadzonych przez zespół Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Rozwiązanie to objęte jest zastrzeżeniem ochronnym P. 401014. Bezpiecznik termiczny pełni funkcję zabezpieczającą kolektor słoneczny przed nadmiernym wzrostem temperatury w sytuacjach awaryjnych oraz w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Jest zespołem o nieznaczących gabarytach i bardzo prosty do zastosowania i zamontowania w instalacjach już funkcjonujących.

Jego technologia wytwarzania jest złożona i wieloetapowa. Wymaga szczególnych warunków czystości i ścisłego przestrzegania szczegółowych procedur reżimu technologicznego. Współcześnie, przy szeroko rozwiniętym poziomie technik fototermicznych w Naszym Kraju, zabezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych przed brakiem odbioru ciepła poprzez stosowanie zespołów schładzających lub przedmiotowych bezpieczników termicznych jest jak najbardziej aktualnym wyzwaniem.

Pasty kontaktronowe stanowią obecnie uznany i zarazem bardzo ważny element wypełniający tzw. martwe przestrzenie i objętości procesowe w sposób ewidentny obniżające ogólną sprawność kolektorów próżniowych oraz układów opartych na bezpośredniej transmisji energii termicznej. Pod terminem „pasty kontaktronowe” kryją się półpłynne i plastyczne stałe masy wypełniające, spełniające kryteria substancji przewodnikowych, których obecność na linii źródło energii – odbiornik energii nie wpływa znacząco na straty wynikające z parametrów drogi transportu tej formy energii. Pastami kontraktonowymi mogą być substancje polidyspersyjne o współczynniku przewodnictwa cieplnego (λ) powyżej granicznej wartości 60 W•m-1•K-1.

Technika solarna w pełni zadomowiła się w naszym krajobrazie. Obecnie już do rzadkości należą widoki nawet niewielkich miejscowości, w których nie można dostrzec kolektorów słonecznych. Niezaprzeczalnym jest zjawisko trwałego i bardzo intensywnego rozwoju różnych konfiguracji solarnych jakie są wykorzystywane przez Indywidualnych Inwestorów.

Szpitale należą do obiektów o szczególnym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. W dużych szpitalach zapotrzebowanie na c.w.u. jest na poziomie nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych na dobę. Poniżej podajemy podstawowe parametry jednej z największych obecnie eksploatowanych w kraju instalacji solarnych o mocy 0,43 MWt. W dokumentacji fotograficznej poniżej pokazano elementy tej instalacji. Instalacja została wykonana w systemie „pod klucz” dla Nowy Szpital sp. z o.o. w Szczecinie - Szpital w Świeciu nad Wisłą.

Szpitale są instytucjami, w których zapotrzebowanie na ciepłą wodę lub wodę podgrzaną do ściśle określonej temperatury jest znaczące w ogólnej puli całkowitego zużycia wody użytkowej na różnorakie cele. Trudno wyobrazić sobie prace szpitala bez bezpośredniego i bieżącego dostępu do ciepłej wody zarówno dla pacjentów jak i dla personelu medycznego. W poniższej dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład naszego wdrożenia technologiczno-procesowego zrealizowanego dla dużej jednostki szpitalnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

Ciepła woda w szpitalu jest podstawowym medium umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie tej najważniejszej jednostki organizacyjnej w systemie opieki zdrowotnej. Dostawa ciepłej wody może być prowadzona system zasilania zewnętrznego lub system zasilania autonomicznego – własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych.

Zastosowanie solarnego systemu zasilania w ciepłą wodę jest sposobem autonomicznej produkcji własnych zasobów w obszarze podstawowych mediów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania każdej instytucji użyteczności publicznej. Realizacją w przedmiotowym zakresie wykonano dla Szkoły Policji w Słupsku. W tym przedsięwzięciu inwestycyjnym nasze przedsiębiorstwo uczestniczyło w roli dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego. Dla przedmiotowej realizacji, prezentowanej w poniższej dokumentacji fotograficznej wskazano zasadnicze elementy procesowe oraz technologiczne punkty węzłowe.

Niezależnym sposobem pozyskiwania energii termicznej jest własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych. Tego typu rozwiązania techniczne najczęściej są wykorzystywane na potrzeby grzewcze lub do produkcji ciepłej wody. Przy ewidentnie zaznaczonym trendzie wzrostu kosztów pozyskiwania od zewnętrznych dostawców energii cieplnej, w pewnej perspektywie czasowej, dla posiadających własną instalację, nastąpi zwrot kosztów jej budowy i ewidentne oszczędności. Instalację do takich celów wykonano dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla przedmiotowej realizacji prezentowanej w dokumentacji fotograficznej, Projprzemeko sp. z o.o. pełniło rolę dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego.

Szkoły są przykładem instytucji użyteczności publicznej spełniających w życiu społecznym rolę trudną do przecenienia. Każdy obiekt tej kategorii dla właściwego funkcjonowania winien być zaopatrzony w system dostarczania lub własnego wytwarzania ciepłej wody. Systemy solarne zapewniają pewien poziom niezależności w przypadku zasilania zewnętrznego. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład realizacji w systemie „pod klucz” wykonanej dla przykładowej szkoły średniej zlokalizowanej na terenie Warszawy.

Zespoły procesowe oparte na próżniowych kolektorach słonecznych mogą nam służyć w różnorakich konfiguracjach dla potrzeb pozyskiwania ogrzanej wody na różnorakie potrzeby własne. Instalacja oparta na kolektorach próżniowych w wymiarze jej aplikacji nie stanowi układu zamkniętego. Może być wykorzystana do wytwarzania energii termicznej, na cele które mogą być niezwiązane tylko i wyłącznie z produkcją ciepłej wody – cele te to wymiar naszej indywidualnej inwencji i innowacyjności. Przykład takiej realizacji prezentuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Instalację w systemie „pod klucz” wykonano dla Fundacji im. Rudolfa Steinera w Prądocinie.

Zastosowanie solarnej techniki do wytwarzania ciepłej wody może mieć miejsce niemal w każdym przypadku, gdzie jest ona wykorzystywana na potrzeby socjalne lub rekreacyjne. Instalację o takim przeznaczeniu wykonano dla Zespołu Pałacowego Psie Pole we Wrocławiu w systemie „pod klucz”. Dla przedmiotowej realizacji prezentowanej w poniższej dokumentacji fotograficznej nasze przedsiębiorstwo pełniło funkcję dostawcy urządzeń wyposażenia, automatyki i sterowania układem cieplno-solarnym.

Produkcja wody ciepłej za pomocą instalacji solarnych może w pełni zaspokajać potrzeby własne na to medium. Przy prawidłowym doborze mocy i konfiguracji baterii solarnej uzysk energii termicznej z własnej instalacji może przez większą część roku w pełni zaspokoić potrzeby własne. Dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie, w prezentowanej poniżej zamieszczonej dokumentacji fotograficznej, Projprzemeko sp. z o.o. pełniło rolę kompleksowego dostawcy urządzeń wyposażenia oraz automatyki i sterowania instalacją solarną.

Wytwarzanie ciepłej wody w oparciu o własny potencjał fototermiczny jest sposobem na pewną niezależność od zewnętrznych dostawców tego, podstawowego medium. W dłuższej perspektywie czasowej ma istotny wpływ na ewidentne zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii cieplnej. Przykład takiej realizacji prezentuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Prezentowany przykład instalacji do fototermicznego pozyskiwania energii został wykonany w systemie „pod klucz” dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków czy gospodarką odpadami, ze względu na specyfikę działalności zużywają znaczące ilości ciepłej wody, która głównie jest wykorzystywana na własne potrzeby sanitarne. Oczyszczanie powierzchni procesowych czy urządzeń oraz zabezpieczanie personelu są prowadzone najefektywniej z zastosowaniem ciepłej wody. Na przykład podwyższona temperatura wody sprzyja skutecznej eliminacji część mikroorganizmów, których obecność w tym środowisku jest niepożądana. W takim przypadku własna instalacja do produkcji ciepłej wody, oparta na kolektorach próżniowych w istotny sposób zmniejsza zapotrzebowanie zewnętrzne na to medium. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład realizacji dla takiego podmiotu, wykonany w systemie „pod klucz” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Wytwarzanie ciepła w oparciu o własne moduły fototermiczne i moce zasilania urządzeń wyposażenia infrastruktury wewnętrznej jest nowoczesnym zabezpieczeniem od zewnętrznych dostawców tej formy energii. Ciepła woda jest jednym z podstawowych i zarazem niezbędnych mediów, umożliwiających właściwe funkcjonowanie podstawowych jednostek służby zdrowia jakimi są szpitale. W poniższej, fotograficznej prezentacji, przykład wdrożenia systemu zasilania własnej sieci w wodę podgrzaną energią cieplną z własnej instalacji fototermicznej. Przedmiotowa instalacja została wykonana według autorskiej dokumentacji Projprzemeko sp. z o.o., na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Wiele aspektów poznawczych, wynikających z natury próżniowych kolektorów słonecznych dotyczy obszarów fotofizyki, hydrauliki i reologii, inżynierii konstrukcji czy inżynierii materiałowej. Pozyskanie ciepła w zakresie tej techniki wymaga nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego przybliżenia potencjalnej kadrze inżynieryjno-technicznej kształconej na kierunkach technicznych uczelni.

Seryjna produkcja pełnych systemów solarnych wymaga sieci odbiorców i sprawnej logistyki dostawczej. Nasze przedsiębiorstwo w podziale rynku pełni rolę producenta i dostawcy pełnych instalacji, zespołów instalacji lub elementów instalacji. Nasza produkcja pod innymi markami obejmuje łącznie ponad dziesięć tysięcy realizacji krajowych oraz zagranicznych w między innymi takich państwach jak: Niemcy, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania Litwa i Łotwa.

Kolektory płaskie, bardzo interesujące w wymiarze prostoty oferowanych rozwiązań technicznych, należą jednak do generacji przemijającej. Sprawność tych układów, często przesadnie eksponowana, jest na relatywnie niewysokim poziomie względem rozwiązań technicznych opartych na zastosowaniu kolektorów próżniowych. Rozwiązania oparte na kolektorach płaskich winniśmy traktować jako bazowe do głębszej analizy nowoczesnych i wysokosprawnych rozwiązań, oferowanych przez bardzo dynamicznie rozwijający się sektor kolektorów słonecznych.

Jednym z segmentów naszej działalności produkcyjnej jest wytwarzanie dla odbiorców indywidualnych oraz zbiorowych, elementów lub zespołów stosowanych jako fragmenty instalacji fototermicznego pozyskiwania energii cieplnej. Produkujemy również autonomiczne rozwiązania dla wyposażenia infrastruktury instalacji kolektorów próżniowych oraz urządzenia usprawniające rozruch czy też prawidłową eksploatację. W poniższej dokumentacji fotograficznej przytaczamy przykłady naszych produktów.

Bardzo ważnym zagadnieniem są standardy i kultura techniczna trwałego oraz optymalnego montażu kolektorów słonecznych na różnych konfiguracjach powierzchniowych oraz w różnym otoczeniu przestrzennym. Ten element działań technicznych, który jest pochodną pierwotnych działań projektowych, w decydujący sposób wpływa na sprawność układu procesowego i satysfakcję jej użytkownika. Działania realizacyjne można umownie podzielić na dwa zasadnicze etapy – projektowania i generalnego wykonawstwa.

Formalno-prawną podstawą funkcjonowania instalacji solarnej zarówno dla indywidualnego użytkownika jak i dla użytkowników instytucjonalnych czy przemysłowych jest dokumentacja techniczna. W zakresie naszych usług jest przygotowywanie pełnej dokumentacji obejmującej: koncepcje technologiczne, projekty inwentaryzacyjne, projekty konstrukcyjne, projekty technologiczne, elektryczne i budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze oraz projekty zmian instalacyjnych.

Nowym kierunkiem w technice i technologii ciepłowniczej jest zamykanie obiegów strumieni energetycznych w układy „kołowe”. Do realizacji tego celu wykorzystuje się różne techniki i urządzenia oferowane przez globalny rynek rozwiązań. Nasza oferta obejmuje oryginalne rozwiązania autorskie oparte na produkowanych przez Projprzemeko sp. z o.o. rurkach ciepła, według własnej metody ich wytwarzania.

Pojawienie się nowej techniki wiąże się nierozerwalnie z uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat podstaw jej funkcjonowania i potencjalnych efektów po jej zastosowaniu. W naszej działalności integralnym elementem jest krzewienie wiedzy inżynierskiej w zakresie prawidłowej budowy i eksploatacji oraz racjonalnych, możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych. Dla potrzeb realizacji tego celu prowadzimy działalność szkoleniową dla instalatorów systemów solarnych w zakresie prawidłowego doboru podzespołów instalacji, technik montażu oraz zagadnień rozruchowych a także eksploatacyjnych.

Inną formą naszej aktywności jest działalność informacyjna w zakresie nowych rozwiązań dla instalacji opartych na kolektorach próżniowych. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne techniki przekazu medialnego.

Istotnym aspektem każdej działalności produkcyjnej jest innowacyjne podejście do technologii wytwarzania oraz wytwarzanych produktów. Nowe sposoby wytwarzania oraz nowe produkty winny być chronione prawem autorskim. Nieodłącznym atrybutem naszej działalności wytwórczej jest ochrona nowych rozwiązań, a także nowych produktów. Poniżej podane przykłady publikacji i zastrzeżeń ochronnych stanowią pewien fragment takiej formy działań:

Realizacje