Nowoczesna i profesjonalna budowa instalacji opartych na kolektorach próżniowych w systemie „pod klucz” jest finalnym etapem całego ciągu działań – począwszy od projektowych, a skończywszy na wdrożeniowych. Dla prawidłowego doboru parametrów istotnych procesowo, decydujących o sprawności instalacji docelowej, wskazane są badania na doświadczalnej instalacji, z której uzyskane wyniki mogą stanowić rekomendacje do wytycznych projektowych. Pozyskiwane tą drogą dane, w sposób bardzo precyzyjny pozwalają na dobór parametrów istotnych dla indywidualnej instalacji solarnej.

Termiczne kolektory próżniowe są finalnym produktem złożonych, wieloetapowych procesów produkcyjnych. Pozyskiwanie energii cieplnej za pomocą tych urządzeń burzy tradycyjne postrzeganie sposobu jej pozyskiwania – drogą spalania różnych surowców odtwarzalnych (np. biomasa – rośliny energetyczne, odpadowe substancje organiczne różnorakiego pochodzenia itd.) lub surowców kopalnych (np. formy węgla – kamienny, brunatny, formy mieszane itd). Współczesne podejście do tej problematyki opiera się na eliminacji tradycyjnego obrazu pieca do ogrzewania lub innego konwencjonalnego generatora na rzecz własnej, niezależnej instalacji zlokalizowanej w dowolnym, naświetlonym miejscu naszej posesji.

Rurki ciepła wykorzystywane w instalacjach słonecznych kolektorów próżniowych są wytwarzane technologiami wielostopniowej i wysokiej próżni. O sprawności i trwałości eksploatacyjnej tych urządzeń na instalacjach decyduje nie tylko sposób ich wytwarzania ale zagadnienia dotykające ściśle problematyki inżynierii materiałowej: optymalnego składu kompozytowego materiału rurek, czystości metali tworzących rurki, obecności i składu domieszkowego, czystości powierzchni uformowanych rurek, potencjału oksydacyjnego uformowanych powierzchni rurek – zjawiska ściśle powiązanego np. z naturalnym formowaniem centrów katalitycznych itd.

Rurki ciepła typu „heat pipe” są zasadniczym elementem decydującym o sprawności kolektora słonecznego i w konsekwencji całej instalacji – jest to serce instalacji. Właściwe przygotowanie tych podzespołów decyduje o poziomie uzysku energii termicznej i rentowności instalacji. Nasz krajowy rynek kolektorów próżniowych rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich latach, skutkiem tego jest obecność w instalacjach rurek ciepła różnorakiego pochodzenia o zróżnicowanej trwałości i sprawności eksploatacyjnej.

Bezpieczniki termiczne to produkt będący efektem prac naukowo-wdrożeniowych prowadzonych przez zespół Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Rozwiązanie to objęte jest zastrzeżeniem ochronnym P. 401014. Bezpiecznik termiczny pełni funkcję zabezpieczającą kolektor słoneczny przed nadmiernym wzrostem temperatury w sytuacjach awaryjnych oraz w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Jest zespołem o nieznaczących gabarytach i bardzo prosty do zastosowania i zamontowania w instalacjach już funkcjonujących.

Jego technologia wytwarzania jest złożona i wieloetapowa. Wymaga szczególnych warunków czystości i ścisłego przestrzegania szczegółowych procedur reżimu technologicznego. Współcześnie, przy szeroko rozwiniętym poziomie technik fototermicznych w Naszym Kraju, zabezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych przed brakiem odbioru ciepła poprzez stosowanie zespołów schładzających lub przedmiotowych bezpieczników termicznych jest jak najbardziej aktualnym wyzwaniem.

Pasty kontaktronowe stanowią obecnie uznany i zarazem bardzo ważny element wypełniający tzw. martwe przestrzenie i objętości procesowe w sposób ewidentny obniżające ogólną sprawność kolektorów próżniowych oraz układów opartych na bezpośredniej transmisji energii termicznej. Pod terminem „pasty kontaktronowe” kryją się półpłynne i plastyczne stałe masy wypełniające, spełniające kryteria substancji przewodnikowych, których obecność na linii źródło energii – odbiornik energii nie wpływa znacząco na straty wynikające z parametrów drogi transportu tej formy energii. Pastami kontraktonowymi mogą być substancje polidyspersyjne o współczynniku przewodnictwa cieplnego (λ) powyżej granicznej wartości 60 W•m-1•K-1.

Technika solarna w pełni zadomowiła się w naszym krajobrazie. Obecnie już do rzadkości należą widoki nawet niewielkich miejscowości, w których nie można dostrzec kolektorów słonecznych. Niezaprzeczalnym jest zjawisko trwałego i bardzo intensywnego rozwoju różnych konfiguracji solarnych jakie są wykorzystywane przez Indywidualnych Inwestorów.

Szpitale należą do obiektów o szczególnym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. W dużych szpitalach zapotrzebowanie na c.w.u. jest na poziomie nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych na dobę. Poniżej podajemy podstawowe parametry jednej z największych obecnie eksploatowanych w kraju instalacji solarnych o mocy 0,43 MWt. W dokumentacji fotograficznej poniżej pokazano elementy tej instalacji. Instalacja została wykonana w systemie „pod klucz” dla Nowy Szpital sp. z o.o. w Szczecinie - Szpital w Świeciu nad Wisłą.

Szpitale są instytucjami, w których zapotrzebowanie na ciepłą wodę lub wodę podgrzaną do ściśle określonej temperatury jest znaczące w ogólnej puli całkowitego zużycia wody użytkowej na różnorakie cele. Trudno wyobrazić sobie prace szpitala bez bezpośredniego i bieżącego dostępu do ciepłej wody zarówno dla pacjentów jak i dla personelu medycznego. W poniższej dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład naszego wdrożenia technologiczno-procesowego zrealizowanego dla dużej jednostki szpitalnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

Ciepła woda w szpitalu jest podstawowym medium umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie tej najważniejszej jednostki organizacyjnej w systemie opieki zdrowotnej. Dostawa ciepłej wody może być prowadzona system zasilania zewnętrznego lub system zasilania autonomicznego – własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych.

Zastosowanie solarnego systemu zasilania w ciepłą wodę jest sposobem autonomicznej produkcji własnych zasobów w obszarze podstawowych mediów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania każdej instytucji użyteczności publicznej. Realizacją w przedmiotowym zakresie wykonano dla Szkoły Policji w Słupsku. W tym przedsięwzięciu inwestycyjnym nasze przedsiębiorstwo uczestniczyło w roli dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego. Dla przedmiotowej realizacji, prezentowanej w poniższej dokumentacji fotograficznej wskazano zasadnicze elementy procesowe oraz technologiczne punkty węzłowe.

Niezależnym sposobem pozyskiwania energii termicznej jest własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych. Tego typu rozwiązania techniczne najczęściej są wykorzystywane na potrzeby grzewcze lub do produkcji ciepłej wody. Przy ewidentnie zaznaczonym trendzie wzrostu kosztów pozyskiwania od zewnętrznych dostawców energii cieplnej, w pewnej perspektywie czasowej, dla posiadających własną instalację, nastąpi zwrot kosztów jej budowy i ewidentne oszczędności. Instalację do takich celów wykonano dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla przedmiotowej realizacji prezentowanej w dokumentacji fotograficznej, Projprzemeko sp. z o.o. pełniło rolę dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego.

Szkoły są przykładem instytucji użyteczności publicznej spełniających w życiu społecznym rolę trudną do przecenienia. Każdy obiekt tej kategorii dla właściwego funkcjonowania winien być zaopatrzony w system dostarczania lub własnego wytwarzania ciepłej wody. Systemy solarne zapewniają pewien poziom niezależności w przypadku zasilania zewnętrznego. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład realizacji w systemie „pod klucz” wykonanej dla przykładowej szkoły średniej zlokalizowanej na terenie Warszawy.

Zespoły procesowe oparte na próżniowych kolektorach słonecznych mogą nam służyć w różnorakich konfiguracjach dla potrzeb pozyskiwania ogrzanej wody na różnorakie potrzeby własne. Instalacja oparta na kolektorach próżniowych w wymiarze jej aplikacji nie stanowi układu zamkniętego. Może być wykorzystana do wytwarzania energii termicznej, na cele które mogą być niezwiązane tylko i wyłącznie z produkcją ciepłej wody – cele te to wymiar naszej indywidualnej inwencji i innowacyjności. Przykład takiej realizacji prezentuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Instalację w systemie „pod klucz” wykonano dla Fundacji im. Rudolfa Steinera w Prądocinie.