Zintegrowana technologia odzysku tłuszczów i oczyszczania ścieków

Produkcja i przetwórstwo tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego nierozerwalnie związane są z wodą i odpadami poprodukcyjnymi, zawierającymi związki tłuszczowe. Możliwość wykorzystania tych odpadów jest bardzo ograniczona, ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia składnikami zawartymi w ściekach oraz wysoki poziom skażenia biologicznego. Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów wymaga również znacznych nakładów finansowych.


Proponujemy technologię pozwalającą na jednoczesne podczyszczanie ścieków technologicznych i możliwość ich bezpiecznego zrzutu do oczyszczalni biologicznej oraz odzysk cennych związków tłuszczowych w takiej formie, która umożliwia ponowne ich wykorzystanie gospodarcze.
System pozwala na jednoczesną redukcję ładunku zanieczyszczeń innych niż tłuszczowe oraz odzysk związków tłuszczowych w formie czystej technicznie. Technologia jest rozwiązaniem autorskim chronionym prawem.


Budowa i wyposażenie

 

  • Oczyszczalnia typu kontenerowego lub paletowego, z systemem sterowania i kontroli procesu.
  • Możliwość szerokiego konfigurowania z innymi urządzeniami do podczyszczania ścieków lub przetwarzania tłuszczów.

 


Szczególne zalety

 

  • Możliwość odzysku cennych związków tłuszczowych oraz ich gospodarczego wykorzystania.
  • Podczyszczanie ścieków do poziomu umożliwiającego pełne biologiczne oczyszczanie.
  • Eliminacja substancji złowonnych oraz utlenianie substancji toksycznych do form bezpiecznych dla biocenoz.

 


Zakres zastosowań

 

  • Zakłady wytwarzające oraz przetwarzające tłuszcze naturalne i syntetyczne.
  • Wytwórnie tłuszczów stałych (np. Smalcu) oraz tłuszczów ciekłych.
  • Zakłady przetwarzające surowce wtórne na bazie związków tłuszczowych.
  • Zakłady zajmujące się odzyskiem tłuszczów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

 Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków