Podczyszczanie ścieków polakierniczych z gospodarczym wykorzystaniem strumieni

Ścieki powstające w procesach wytwarzania różnego rodzaju komponentów do produkcji powłok lakierniczych zawierają wysoki ładunek organiczno-mineralnych składników o dużym rozproszeniu koloidalnym. Oferujemy pełen układ do oczyszczania tego typu ścieków. Proponowana technologia pozwala na oczyszczanie ścieków polakierniczych do poziomu umożliwiającego wykorzystanie podczyszczonej wody w obiegu technologicznym    lub jej zrzut do kanalizacji miejskiej.
Metoda, na której oparta jest technologia, pozwala na jednoczesną redukcję ładunku zanieczyszczeń oraz takie nadanie struktury osadom ściekowym, że następuje ich pełne, szybkie zestalenie.

 


Budowa i wyposażenie

Oczyszczalnia ścieków polakierniczych zainstalowana jest na palecie, której wielkość ustala się w zależności od potrzeb - od wydajności docelowej.
Na palecie zamontowane:

  • reaktor chemiczny,
  • zestaw przygotowania i dozowania reagentów,
  • system końcowej korekty odczynu,
  • armatura z napędami elektrycznymi lub pneumatycznymi,
  • układ odwadniania osadów ściekowych,
  • urządzenie kontrolno-pomiarowe,
  • rozdzielnica zasilająco-sterującą.

 


Szczególne zalety

Możliwość podczyszczania wody technologicznej do poziomu pozwalającego jej ponowne gospodarcze wykorzystanie. Proces oczyszczania jest w pełni zautomatyzowany, pozwalając na szybką optymalizację w przypadku istotnej zmiany składu ścieków.
Struktura powstających osadów ściekowych umożliwia ich szybkie, samoistne zestalanie. Zestalone osady posiadają strukturę, która uniemożliwia wymywanie składników do środowiska wodnego.
Osady te można bezpiecznie składować. Istnieje również możliwość gospodarczego wykorzystania przekształconych osadów, które w takiej formie bardzo łatwo dają się formować.


Zakres zastosowań

Oczyszczalnia jest przeznaczona dla zakładów, które wytwarzają, przetwarzają lub stosują żywice lakiernicze.


as

Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków