Ogólne warunki gwarancji i rękojmi

1. Na wykonane prace objęte umową Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres określony każdorazowo w umowie dotyczący wad polegających wyłącznie na niekompletności przedmiotu umowy względnie uszkodzeniu jego części przy czym ww. okres trwania rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez obie strony. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z instalacji wchodzącej w skład przedmiotu umowy -  przepis art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego jest wyłączony

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługują Zamawiającemu przez cały okres wskazany w umowie pod warunkiem terminowego wykonywania płatnych przeglądów instalacji przez Serwis Producenta. Częstotliwość oraz terminy wykonywanych przeglądów ustalane są indywidualnie w umowie w zależności od stopnia  skomplikowania instalacji będącej jej przedmiotem.

3. W przypadku niewywiązania się z przez Zamawiającego/Użytkownika z obowiązku terminowego przeprowadzania przeglądów instalacji, zarówno gwarancja jak i rękojmia wygasa .

4. Gwarancja na poszczególne urządzenia zainstalowane w instalacji będącej przedmiotem umowy obowiązuje przez okres zgodny z zapisami kart katalogowych producentów tych urządzeń.

5. Gwarancja i rękojmia nie obejmują elementów podlegających naturalnemu zużyciu wynikających z prawidłowego użytkowania urządzenia między innymi takich jak: przekaźniki, styczniki, bezpieczniki, akumulatory,  lampki sygnalizacyjne, maty filtracyjne, węże, rotory, membrany, kule i klapy zaworowe, uszczelnienia, uszczelki, łożyska, wirniki, żarówki, łańcuchy, okładziny ścierne, elektrody pomiarowe jak również wyłączony jest obowiązek Wykonawcy polegający odtworzeniu zasobów osadu czynnego podczyszczalni na stopniu biologicznym w przypadku zatrucia tego osadu w wyniku nieprawidłowej eksploatacji w szczególności zrzutu na stopień biologiczny nieobrobionych ścieków na stopniu fizykochemicznym (ścieki toksyczne)  niezgodnej. Wyłączone są także uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy jak również do żądania obniżenia wynagrodzenia, w przypadku kiedy takim Użytkownikiem nie będzie konsument lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli zawarta z Wykonawcą umowa nie ma dla takiego przedsiębiorcy zawodowego charakteru. Gwarancja na części wymienione w ramach przeprowadzonych napraw udzielana jest do momentu wygaśnięcia gwarancji na urządzenie.

6. Gwarancją oraz rękojmią nie są objęte uszkodzenia oraz nieprawidłowa praca instalacji spowodowane: kradzieżami, aktami wandalizmu, nieodpowiednimi warunkami zasilania, przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi, oddziaływaniem czynników agresywnych chemicznie, uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej, jeśli eksploatacja instalacji odbywała się niezgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi dostarczonymi przez Wykonawcę oraz dokumentacją techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za wady, uszkodzenia i następstwa powstałe w wyniku używania instalacji/urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, poza zakresem parametrów pracy oraz w wyniku pracy z mediami niezgodnymi z umową.

8. Wady uznane w ramach reklamacji będą usuwane w terminie każdorazowo określonym w umowie z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie gwaranta jak np. okres konieczny do sprowadzenia niezbędnych części, dostosowanie się osadu czynnego do nowych warunków pracy, odtworzenie po zatruciu osadu czynnego w instalacjach biologicznego oczyszczania ścieków (uznanie na nie obejmuje przyczyn określonych w pkt. 5 niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji i Rękojmi), powódź, pożar, stan epidemii/pandemii względnie stan zagrożenia epidemią/pandemią, katastrofy, przerwy w dostawie energii,  gwałtowne zjawiska pogodowe i inne zdarzenia uniemożliwiające realizację naprawy.

9. W przypadku uznania zgłoszenia za nieuzasadnione, Zamawiający/Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z dojazdem i diagnostyką oraz ewentualnym transportem
i naprawą.

10. Jakiekolwiek prace nieautoryzowane i zmiany bez akceptacji powodują wygaśnięcie gwarancji i rękojmi

11. Zgłaszanie awarii, wad i usterek należy dokonywać drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą faksową na nr faksu 052 384 00 26.

Dział wody i ścieków