REGULAMIN

 

 

I.

 

1.      Spółka pod firmą Projprzem Eko Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu koło Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1, 89-200 Szubin, NIP - 554-023-41-12
REGON 090399265, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098877, zwana dalej Spółką, prowadzi sprzedaż towarów ze swojego asortymentu za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.projprzemeko.pl, e-mail: miloszz@yahoo.com. Biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem Spółki.

2.      Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) ustala zasady i warunki sprzedaży przez Spółka za pośrednictwem sieci Internet.

3.      Z oferty Spółki może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.      Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II.

 

1.      Kupujący składając zamówienie Spółce jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem zamówienia.

2.      Zamówienie Kupujący składa wypełniając prawidłowo Formularz z danymi osobowymi i adresowymi wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu jak również oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych dla celów wskazanych w ust. 1.

3.      Klient składając zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia, zgodnie ze stanem faktycznym, wszystkich części Formularza oznaczonych jako obowiązkowe.

4.      Zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży w przypadku otrzymania przez Kupującego od Spółki Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W Formularzu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest wskazać przedmiot zamówienia, adres wysyłki oraz sposób płatności. Kupującemu przysługuje wybór spośród trzech form wykonania przedmiotu zamówienia:

 

1)     sprzedaż towaru o właściwościach zgodnych z ofertą Spółki;

2)     sprzedaż towaru, którego właściwości zostały dostosowane przez Spółkę zgodnie z Zamówieniem Kupującego;

3)     sprzedaż towaru, który został w całości przygotowany na indywidualne Zamówienie Kupującego.

 

5.      Przez właściwości rozumie się następujące parametry produktu: waga, wymiary, materiał oraz sposób wykonania.

6.      Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet Kupujący może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

7.      Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Spółki potwierdzającego złożone Zamówienie. Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 3 dni. Powyższy termin to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do dnia wysłania przedmiotu zamówienia do Kupującego.

8.      Przy sprzedaży towaru na raty, na przedpłaty, przygotowanego na indywidualne zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych Spółka obowiązana jest potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy.

9.      Po wykonaniu i skompletowaniu przedmiotu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

10.  W przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin wykonania Zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Spółkę ostatniego elementu danego Zamówienia.

11.  W przypadku niedostępności lub możliwości wykonania części produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje wówczas czy Zamówienie ma być wykonywane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Kupującemu produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w treści regulaminu. W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji Spółka może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

III.

 

1.      Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory powstałe w jej wykonaniu podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Formularze przesłane przez Kupującego w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane przez Spółkę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanych dniach wolnych.

3.      Spółka może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, a w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

4.      W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży Spółka niezwłocznie zawiadomi o powyższym Kupującego wskazując jednocześnie przyczyny odmowy.

 

IV.

 

1.      Płatności za zamówione towary można dokonać za pobraniem przy dostawie towaru – płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru oraz przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym.

2.      Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Spółki są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

3.      Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 

V.

 

1.      Zamówiony towar dostarczany jest pocztą kurierską.

2.      Dostawa towaru następuje pod adres wskazany w Formularzu jako adres dostawy.

3.      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez kuriera lub podmiot świadczący usługi pocztowe, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania tych podmiotów. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika tych podmiotów, niezwłocznie zgłosić reklamację tym podmiotom oraz poinformować o zaistniałej sytuacji Spółkę.

4.      Dostawa towaru realizowana jest tylko w dni robocze.

5.      Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.

6.      Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki samodzielnie anulując zamówienie na stronie internetowej Kupującego.

7.      Kupujący będący konsumentem (dalej zwany „konsumentem”) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

1)     od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

2)     od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

8.      Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod adresem …. ).

10.  W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.

11.  Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

12.  Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

 

VI.

 

1.      Spółka dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenie było na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

2.      Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.      Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu.

 

VII.

 

1.      Spółka jest odpowiedzialna wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.

2.      Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych rozpatrzy reklamację Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.      W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Konsument powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

4.      W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Spółki (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną) lub osobiście w siedzibie spółki.

5.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Kupujący nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa cywilnego, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

7.      Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

1)     anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

2)     zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

3)     zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

4)     uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

8.      W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.      Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego (w tym powiązany z kartą płatniczą Kupującego) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

 

IX.

 

1.      Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2.      Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ukazania na stronie internetowej Spółki.

3.      Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień, które wcześniej zostały skutecznie potwierdzone przez Kupujących przed ich wejściem w życie.

4.      Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Kupujący ma prawo do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5.      W sprawach nieuregulowanych w Formularzu oraz niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.